Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents


El pla d’estudis del màster es compon de dos mòduls obligatoris, dos mòduls  semi optatius i un treball de fi de màster.

MÒDULS

Aquests mòduls s'organitzen en assignatures de 5 ECTS.

 ECT

PERFIL DE L’ESTUDIANT

 RECONEIXEMENT

 

       Teoricopràctics    específics

50 

 

       Llicenciats i graduats amb   240 ECTS d'àmbits afins

 

 

 

       Es poden reconèixer crèdits cursats en doctorats, màsters afins o en altres titulacions oficials del mateix nivell acadèmic amb les limitacions que marca la normativa.

 

      Treball de fi de màster

10

 

      Tots els matriculats al màster

 ---

 


MÒDUL 1: EL PATRIMONI EN EL DESENVOLUPAMENT LOCAL (OBLIGATORI)

Teoria i Història del Patrimoni i de la Memòria (A.Luque/Sabaté)

Cultura, Etnografia i Desenvolupament Local (G.Casal)


 MÒDUL 2: GESTIÓ DEL PATRIMONI (OBLIGATORI)

  • Museologia i Museografia (I. Lorés)

  • Conservació i Recuperació del Patrimoni. Rehabilitació, Restauració i Conservació Preventiva (N. Rafel / I. Puig)

  • Gestió del Patrimoni: Marc Legal, Finançament, Gestió Pública i Privada (J. B. López / E. Junyent)

  • Models de Presentació. Museïtzació i Gestió de Públic  (E. Junyent)

 MÒDUL 3: HISTÒRIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL (SEMIOPTATIU)

 

MÒDUL 4: TERRITORI I PATRIMONI (SEMIOPTATIU)


MÒDUL 5: TREBALL DE FI DE MÀSTER (OBLIGATORI)

Es podrà optar entre:

  • Fer El TFM de pràctiques consisteix en la realització d’un projecte relacionat amb el patrimoni cultural en el marc d’unes pràctiques en una empresa o institució (en conveni amb la UdL).

- Per iniciar les pràctiques cal haver superat el 40% de la resta de crèdits d'aquests estudis (sense comptar els corresponents a mòduls d'anivellament).

- La dedicació establerta per al TFM de pràctiques és de 250 h (150 h de pràctiques presencials, 90 h per a l’elaboració de la memòria i 10 h per a l’assistència a les tutories acadèmiques).

- Per realitzar-les cal un tutor acadèmic o tutora acadèmica (a escollir entre el professorat del màster) i un tutor o tutora de l’empresa o institució.

- Un cop finalitzat el període de pràctiques s’ha de redactar una memòria del projecte, que un cop entregada amb el vistiplau del tutor o tutora s'haurà de llegir públicament.

Consulteu el següent enllaç per obtindre tota la informació detallada continguda al reglament i els documents que cal presentar: http://www.lletres.udl.cat/fldestudis/practiques.html

  • Fer un treball de recerca (10 ECTS).

El TFM de recerca consisteix en l'elaboració d'un treball de recerca relacionat amb el patrimoni cultural i tutorat per un tutor acadèmic o tutora acadèmica (a escollir entre el professorat). Un cop finalitzat, amb el vistiplau del tutor o tutora, s'haurà de llegir públicament. Se n'hauran de dipositar tres exemplars a la Secretaria de la Facultat de Lletres per entregar-los als membres del tribunal. Termini d'entrega: 1 de desembre.

EXCURSIÓ ANUAL

COMPLEMENTS FORMATIUS

Diplomats, graduats i equivalents, i estudiantat de procedències no afins possiblement hauran de cursar algunes d'aquestes assignatures per poder accedir al màster.

COMPLEMENTS FORMATIUS

 PERFIL DE L'ESTUDIANTAT

      Assignatures complementàries que cal cursar per poder accedir al màster en cas de no ser llicenciat o graduat amb 240 ECTS d'àmbits afins (que haurà de determinar la coordinació). No donen crèdits computables, però es fan constar a l'expedient.

 -        Diplomats

 

       Graduats i equivalents amb 180 ECTS

 

 


   Llicenciats i graduats amb 240 ECTS     d’àmbits no afins

 

Les assignatures complementàries treballen els següents àmbits:

. Memòria i Historiografia

. Patrimoni Arqueològic

. Món Contemporani

. Patrimoni Artístic

. Tècniques Artístiques

. Patrimoni Etnogràfic i Perspectiva Antropològica

. Patrimoni Territorial i Perspectiva Geogràfica

. Tècniques de la Informació Geogràfica

Més informació:TAULA D'EQUIVALÈNCIES

METODOLOGIA

Pel que fa a les classes presencials, es prioritzaran les metodologies actives, que són les que preveuen fer que l’estudiant participi activament en el procés. Així, s’hi combinaran l’exposició oral i escrita de continguts  de l’estudiant, a més de la resolució de problemes o l’estudi de casos, els debats i les activitats en grup.

Les activitats acadèmicament dirigides (treballs, individuals i en grup, iniciació a pràctiques laborals...) estan definides des del principi de curs i seran sempre avaluades. El fet que siguin “dirigides” implica un seguiment pel professor mentre es vagin desenvolupant i, un cop s’hagin avaluat, per transmetre els aspectes destacables de l’avaluació. El professor haurà de garantir aquest seguiment aprofitant les classes presencials o les tutories. Cal destacar la gran quantitat de pràctiques.

Pel que fa a les tutories docents, aquestes es desenvoluparan tant presencialment com mitjançant recursos informàtics. Pel que fa a les tutories presencials, aquestes podran ser de dos tipus: tutories predeterminades o obertes. En les primeres, de caire obligatori, els estudiants seran convocats pel professor per al seguiment de les activitats acadèmicament dirigides amb un calendari preestablert. En les segones, de caire optatiu, els estudiants podran sol·licitar la tutoria per a qualsevol aspecte relacionat amb l'assignatura durant tot el curs.

Tot el conjunt de metodologies usades han d'anar destinades a l'obtenció dels objectius relacionats tant amb les competències específiques com amb les transversals. Es facilitarà, doncs, l’ús de les noves tecnologies desenvolupades per a cada un dels aspectes de gestió del patrimoni tractats en el màster.