Inici del Contingut

Objectius i competències

Competències específiques:

 • Capacitat de gestió del patrimoni cultural en contextos de desenvolupament local.
 • Capacitat de gestió dels aspectes específics del patrimoni cultural, d’acord amb l’especialitat triada: paisatge i medi ambient, patrimoni artístic i patrimoni històric, arqueològic i etnològic.
 • Capacitat de comprensió i interpretació dels processos històrics de canvi social, és a dir, de les transformacions demogràfiques, socioeconòmiques, polítiques i culturals dels territori des d’una perspectiva històrica.
 • Capacitat de mediació amb els agents, les xarxes, les polítiques, els programes d’àmbit estatal, autonòmic i internacional, públics i privats, referents al patrimoni i, en particular, amb les poblacions implicades.
 • Competència en l’ús de conceptes analítics i tècniques d’avaluació del desenvolupament territorial.
 • Competència en l’ús de tècniques de recerca científica, arqueològica, històrica, geogràfica i d’història de l’art i en la gestió de la informació provinent del registre arqueològic, escrit, iconogràfic i oral.
 • Competència en l’ús de tècniques d’intervenció, presentació i museïtzació sobre els recursos arqueològics, paisatgístics i mediambientals.
 • Competència en l’ús de les tecnologies de la informació en la gestió del patrimoni cultural, el desenvolupament i ordenació territorial i en el coneixement històric.

Competències transversals:

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi de situacions complexes, amb la integració dels coneixements nous que siguin necessaris.
 • Capacitat de raonament crític i de formular judicis, fins i tot a partir d’informació incompleta o limitada.
 • Capacitat de gestió de la informació en els diferents suports en què pot aparèixer.
 • Capacitat d’aplicar coneixements teòrics per tal de resoldre problemes pràctics.
 • Capacitat d’avaluació de situacions i projectes, així com de presa de decisions.
 • Capacitat de generar noves idees i d’adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat en l’expressió oral i escrita, a través de suports clàssics o de noves tecnologies, orientada a la difusió del coneixement, tant per a audiències expertes com per a no expertes.
 • Capacitat d’aprenentatge continu i autònom.
 • Capacitat de treball en equip, en particular en contextos interdisciplinaris.