Inici del Contingut

Accés i admissió

Si ets graduat o titulat en:

Història

Geografia

Història de l’Art

Humanitats

Ciències de l’Educació

Antropologia

Sociologia

Psicologia Social

Altres estudis provinents del camp de les ciències socials

Altres estudis relacionats amb el patrimoni i el desenvolupament local 

També et pot interessar si ets...

Treballador de l’Administració local o de la gestió del patrimoni

independentment del teus estudis anteriors.

No obstant, el màster està obert a totes les persones que vulguin ampliar i aprofundir els seus coneixements previs.

El màster aprofundeix en la formació bàsica assolida anteriorment per tal de convertir-la en la plataforma sobre la qual es pot articular tota una sèrie d’instruments orientats cap a la vida professional i la recerca.

SORTIDES PROFESSIONALS

El màster proposa un camp concret d’aplicació d’aquests coneixements i eines: la gestió del patrimoni en contextos de desenvolupament local. Respon, doncs, a la constatació que el patrimoni s’està convertint en el motor més innovador del desenvolupament local. Aquest gran futur fa que el ventall de sortides professionals que s’hi relacionen estigui en continu creixement. El màster dóna continguts concrets i operatius al perfil general d’agent de desenvolupament local, sempre a partir de la gestió del patrimoni cultural i tenint en compte els requeriments exigits en les diverses convocatòries públiques d’ofertes de treball que es refereixen a aquest àmbit. D'aquesta manera garanteix, a través d’una oferta diversa, l’adquisició de competències per a tasques més definides, com ara:

 • Tècnic/a de museu
 • Intèrpret de patrimoni cultural i natural
 • Analista territorial
 • Animador/a cultural
 • Tècnic/a en didàctica del patrimoni
 • Arqueòleg/òloga de gestió
 • Tècnic/a d’arxiu
 • Tècnic/a urbanistes i territorials
 • Tècnic/a en medi ambient
 • Agent de promoció turística
 • Tècnic/a en empreses turístiques

... i RECERCA

El màster també permet la iniciació a la recerca, que es completa amb el programa de doctorat de la Facultat de Lletres. L’estudiantat que vulgui seguir l’itinerari de recerca podrà optar a la integració en els grups d’investigació existents.

Requisits d'admissió

Es podrà admetre al màster qualsevol candidat que hagi cursat un mínim de 180 ECTS d'estudis universitaris. Amb les sol·licituds d’admissió al màster s’establirà una llista de preadmesos.  En tots els casos, els sol·licitants hauran de demostrar que han obtingut els títols –o el mínim de crèdits exigits per la llei– necessaris per accedir al màster.

Per tal d'obtenir informació sobre els requisits d'accés consulteu: http://www.udl.cat/export/sites/UdL/estudis/masters/pdf/0809accesmaster.pdf

Criteris de selecció

Una vegada feta la llista de preadmesos, si aquesta supera el màxim de 25 alumnes, la Comissió d’Admissió decidirà l’ordre de preferència en funció d'una sèrie de factors jerarquitzats i baremats públicament:

 • Valoració curricular (notes obtingudes al grau, complements universitaris, idiomes, experiència professional...)
 • Afinitat dels estudis (vegeu l'apartat Formació prèvia acreditada)
 • Integració del candidat en equips de recerca i dels seus estudis dins d’un projecte investigador o laboral ben definit (es discriminarà positivament si aquestes articulacions impliquen membres de la Facultat de Lletres)
 • Motivacions personals expressades en un informe
 • Domicili i situació econòmica i personal del candidat (s'aplicarà només en casos de programes específics d’inserció universitària)

Només en cas de desacord persistent o d’empat tècnic entre candidats es recorreria a una prova de nivell (examen o demostració pràctica, segons el cas).